SAS 扩充卡

搭配 REXP系列扩充设备所设计


SAS 扩充卡

简单安装,弹性扩充储存空间

  QNAP SAS 扩充卡专为 QNAP NAS 搭配 REXP系列存储扩充设备所设计。透过Mini SAS 传输线将 NAS 与扩充装置串接,弹性扩充存储容量,有效满足巨量且高密度存储需求。QNAP 提供 6Gb/s SAS 扩充卡满足一般使用,亦推出 12Gb/s SAS 扩充卡以处理需大带宽、快速和密集数据传输的应用。


  请至兼容性列表确认您的 NAS 是否兼容


  SAS-12G2E

  SAS 12Gb/s 扩充卡
  端口:双埠 wide-port
  传输接口:PCIe
  支架型式:预装 Low-profile,附赠桌上型及 Full-height
  适用线材:mini SAS SFF-8644,QNAP 提供 0.5m、1.0m 及 SFF-8644 to SFF-8088 线材供选购